2012 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 631/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1295/2008 dėl apynių importo iš trečiųjų šalių