2002 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 169/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2342/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo taikymo taisykles dėl priemokų schemų