Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 2007 m. spalio 22 d. nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas ( Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas )