2002 rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1530/2002, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedustekstas svarbus EEE