Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)