Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora zastupiteľských občianskych spoločností v regióne Euromedu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)