2001 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių