Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2007 r.#Fortum Project Finance SA.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.#Artykuł 56 ust. 1 WE - Dyrektywa 69/335/EWG - Artykuł 12 ust. 1 lit. a) i c) - Odstępstwo od zakazu podwójnego opodatkowania wkładów kapitałowych - Wkład kapitałowy w postaci akcji wniesiony do spółki z siedzibą w innym państwie członkowskim - Wymiana akcji - Podatek od przeniesienia aktywów.#Sprawa C-240/06. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2007 r.