2007 m. rugsėjo 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 124/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)