2001 m. lapkričio 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 139/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)