2007/443/EB: 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio nuostatas, susijusias su tam tikromis Lenkijos mėsos sektoriaus įmonėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2608) (Tekstas svarbus EEE)