Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***II 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))#P6_TC2-COD(2007)0097 Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. balandžio 23 d. , siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006