Uredba Komisije (ES) št. 2024/2006 z dne 22. decembra 2006 o uvedbi prehodnih ukrepov za odstopanje od Uredbe (ES) št. 2076/2002 in odločb 98/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES in 2005/864/ES glede nadaljnje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, zaradi pristopa Romunije (Besedilo velja za EGP)