Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2024/2006 2006 m. gruodžio 22 d. nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, nukrypstančias nuo Reglamento (EB) Nr. 2076/2002 ir Sprendimų 1998/270/EB, 2002/928/EB, 2003/308/EB, 2004/129/EB, 2004/141/EB, 2004/247/EB, 2004/248/EB, 2005/303/EB bei 2005/864/EB, dėl tolesnio tam tikrų veikliųjų medžiagų, neįtrauktų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, naudojimo atsižvelgiant į Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą (Tekstas svarbus EEE)