2009 m. liepos 27 d. Komisijos direktyva 2009/83/EB, iš dalies keičianti tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo (Tekstas svarbus EEE )