Komisijos komunikatas dėl kadmio ir kadmio oksido keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų (Tekstas svarbus EEE)