Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2001 z dnia 8 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2166/83 ustanawiające system przyznawania licencji dla niektórych rodzajów rybołówstwa na obszarze na północ od Szkocji (obszar Szetlandów)