2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2166/83, nustatantį licencijavimo sistemą tam tikruose žūklės rajonuose šiaurės Škotijoje (Šetlando rajone)