2008 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 933/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 priedo nuostatos dėl gyvūnų tapatybės nustatymo priemonių ir judėjimo dokumentų turinio (Tekstas svarbus EEE)