2007 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 67/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą