2007 m. vasario 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 129/2007, numatantis bemuitį režimą nurodytoms farmacinėms veikliosioms medžiagoms, turinčioms Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį bendrinį pavadinimą (INN), ir nurodytiems produktams, naudojamiems galutiniams farmacijos produktams gaminti, ir iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą