Nariadenie Rady (EHS) č. 2075/92 z  30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom