Komisijos komunikatas Europos parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos sprendimą dėl 2007–2013 m. Kovos su smurtu (DAPHNE III) specialios programos pagal Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą sudarymo