/* */

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2090/2002 2002 m. lapkričio 26 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 386/90 dėl fizinių patikrinimų, atliekamų eksportuojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos, taikymo taisykles