Sklep Skupnega odbora EGP št. 50/2002 z dne 31. maja 2002 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP