2001 m. balandžio 20 d. Komisijos direktyva 2001/28/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, kad būtų įrašyta veiklioji medžiagas KBR 2738 (fenheksamidas)