2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2286/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2003 12 31 )