Vec C-787/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. januára 2021 – Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Články 306 až 310 – Osobitná právna úprava pre cestovné kancelárie – Uplatnenie na všetky typy zákazníkov – Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje cestovné služby poskytované zdaniteľným osobám, ktoré ich využívajú na svoje podnikanie – Článok 73 – Základ dane – Určenie základu dane paušálne pre skupiny plnení a pre súbor plnení poskytnutých v určitom zdaňovacom časovom rámci – Nezlučiteľnosť)