Дело C-787/19: Решение на Съда (шести състав) от 27 януари 2021 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 306 — 310 — Специален режим за туристическите агенти — Прилагане към всички видове клиенти — Национална правна уредба, която изключва пътнически услуги, предоставяни на данъчнозадължени лица, които лица се ползват от тях за нуждите на стопанската си дейност — Член 73 — Данъчна основа — Определяне на обща данъчна основа за групи от услуги, или за всички доставени през периода на облагане услуги — Несъвместимост)