Регламент за изпълнение (ЕС) № 1234/2012 на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов