Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer INDHOLDSFORTEGNELSEBETRAGTNINGERAFSNIT I: DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDEKapitel I: DefinitionerArtikel 1Kapitel II: AnvendelsesområdeArtikel 2Artikel 3Artikel 4AFSNIT II: ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRSKapitel I: Almindelige betingelser for optagelseArtikel 5Artikel 6Artikel 7Kapitel II: Strengere eller supplerende betingelser og forpligtelserArtikel 8Kapitel III: UndtagelserArtikel 9Artikel 10Kapitel IV: Kompetente nationale myndigheders beføjelserAfdeling 1: Beslutning om optagelseArtikel 11Artikel 12Artikel 13Artikel 14Artikel 15Afdeling 2: De kompetente myndigheders krav om oplysningerArtikel 16Afdeling 3: Foranstaltninger i tilfælde af at udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsenArtikel 17Afdeling 4: Suspension og sletningArtikel 18Afdeling 5: Indbringelse for domstolene i tilfælde af afslag på notering eller sletningArtikel 19AFSNIT III: NÆRMERE BETINGELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRSKapitel I: Offentliggørelse af prospekt for noteringAfdeling 1: Almindelige bestemmelserArtikel 20Artikel 21Artikel 22Afdeling 2: Hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektetArtikel 23Afdeling 3: Dispensation fra krav om optagelse af visse oplysninger i prospektetArtikel 24Afdeling 4: Prospektets indhold i særlige tilfældeArtikel 25Artikel 26Artikel 27Artikel 28Artikel 29Artikel 30Artikel 31Artikel 32Artikel 33Artikel 34Afdeling 5: Kontrol og udsendelse af prospektetArtikel 35Artikel 36Afdeling 6: Fastlæggelse af den kompetente myndighedArtikel 37Afdeling 7: Gensidig anerkendelseArtikel 38Artikel 39Artikel 40Afdeling 8: Aftaler med tredjelandeArtikel 41Kapitel II: Særlige betingelser for optagelse af aktierAfdeling 1: Betingelser vedrørende det selskab, hvis aktier er genstand for ansøgning om optagelseArtikel 42Artikel 43Artikel 44Afdeling 2: Betingelser vedrørende de aktier, der er genstand for ansøgning om optagelseArtikel 45Artikel 46Artikel 47Artikel 48Artikel 49Artikel 50Artikel 51Kapitel III: Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en virksomhedAfdeling 1: Betingelser vedrørende den virksomhed, hvis obligationer er genstand for ansøgning om optagelseArtikel 52Afdeling 2: Betingelser vedrørende de obligationer, der er genstand for ansøgning om optagelseArtikel 53Artikel 54Artikel 55Artikel 56Artikel 57Afdeling 3: Andre betingelserArtikel 58Artikel 59Kapitel IV: Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakterArtikel 60Artikel 61Artikel 62Artikel 63AFSNIT IV: FORPLIGTELSER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER, SOM ER OPTAGET TIL OFFICIEL NOTERINGKapitel I: Forpligtelser, som påhviler selskaber, hvis aktier er optaget til officiel noteringAfdeling 1: Notering af nyligt udstedte aktier af samme klasseArtikel 64Afdeling 2: Forholdet til aktionærerneArtikel 65Afdeling 3: Ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterneArtikel 66Afdeling 4: Årsregnskab og beretningArtikel 67Afdeling 5: Supplerende oplysningerArtikel 68Afdeling 6: Oplysningernes ensartethedArtikel 69Afdeling 7: Offentliggørelse af periodiske oplysningerArtikel 70Artikel 71Afdeling 8: Offentliggørelse og indhold af den halvårlige beretningArtikel 72Artikel 73Artikel 74Artikel 75Artikel 76Artikel 77Kapitel II: Forpligtelser, som påhviler udstedere, hvis obligationer er optaget til officiel noteringAfdeling 1: Obligationer udstedt af en virksomhedArtikel 78Artikel 79Artikel 80Artikel 81Artikel 82Afdeling 2: Obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakterArtikel 83Artikel 84Kapitel III: Forpligtelse til offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskabAfdeling 1: Almindelige bestemmelserArtikel 85Artikel 86Artikel 87Artikel 88Afdeling 2: Underretning ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andelArtikel 89Artikel 90Artikel 91Afdeling 3: Fastsættelse af stemmeretArtikel 92Afdeling 4: Undtagelser og dispensationArtikel 93Artikel 94Artikel 95Afdeling 5: Kompetente myndighederArtikel 96Afdeling 6: SanktionerArtikel 97AFSNIT V: OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE AF OPLYSNINGERKapitel I: Offentliggørelse og udsendelse af prospekt med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørsAfdeling 1: Fremgangsmåde og frister for offentliggørelse af prospektet og dets tillægArtikel 98Artikel 99Artikel 100Afdeling 2: Forudgående underretning af de kompetente myndigheder om måden for offentliggørelsenArtikel 101Kapitel II: Offentliggørelse og meddelelse af oplysninger efter noteringenArtikel 102Kapitel III: SprogArtikel 103Artikel 104AFSNIT VI: KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERArtikel 105Artikel 106Artikel 107AFSNIT VII: KONTAKTUDVALGKapitel I: Udvalgets sammensætning, funktion og opgaveArtikel 108Kapitel II: Tilpasning af beløbet for kursværdienArtikel 109AFSNIT VIII: AFSLUTTENDE BESTEMMELSERArtikel 110Artikel 111Artikel 112Artikel 113Bilag I — Prospektskema for optagelse til officiel notering på en fondsbørsBilag II — Del A: Ophævede direktiver med deres successive ændringerBilag II — Del B: Frist for gennemførelse i national retBilag III — Sammenligningstabel