2003 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 125/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)