Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2003 z 29. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 174/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky