Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/96 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1996 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ανακοινώσεις στον τομέα της ζάχαρης