2008/798/EB: 2008 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su Kinijos kilmės arba iš Kinijos siunčiamų produktų, kurių sudėtyje yra pieno arba pieno produktų, importu, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/757/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6086) (Tekstas svarbus EEE)