Komisijos ataskaita Tarybai, europos Parlamentui, europos ekonomikos ir socialiniu reikalu Komitetui ir Regionųkomitetui - Transeuropinis transporto tinklas - Ataskaita apie gairių įgyvendinimą 2002–2003 m. pagal Sprendimo 1692/96/EB 18 straipsnį {SEK(2007) 313}