Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2385/2002 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, για την παράταση και την τροποποίηση της προηγούμενης κοινοτικής επιτήρησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών