Věc T-171/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. března 2009 — Laytoncrest v. OHIM ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TRENTON — Starší slovní ochranná známka Společenství LENTON — Právo být vyslechnut — Článek 73 nařízení (ES) č. 40/94 a pravidlo 54 nařízení (ES) č. 2868/95 — Neexistence zpětvzetí přihlášky ochranné známky — Článek 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 — Povinnost rozhodnout na základě dostupných důkazů — Pravidlo 20 odst. 3 a pravidlo 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95 )