2007/355/EB: 2007 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas dėl karbarilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2093) (Tekstas svarbus EEE)