2001 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 962/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2879/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2702/1999 dėl priemonių teikti informaciją apie žemės ūkio produktus ir skatinti prekybą jais trečiosiose šalyse taikymo taisykles