Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1040 z dnia 24 czerwca 2016 r. przyznająca Republice Włoskiej odstępstwo w odniesieniu do regionów Lombardia i Piemont na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3820)$