Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1040 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την έγκριση παρέκκλισης την οποία ζήτησε η Ιταλική Δημοκρατία για τις περιφέρειες Lombardia και Piemonte κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης [κοινοποηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 3820]$