2002 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų