2005/406/EB: 2003 m. spalio 15 d., Komisijos sprendimas dėl vienkartinių priemonių, Portugalijos taikytų RTP (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3526) (Tekstas svarbus EEE)