2003 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 79/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1422/95, nustatantį išsamiais cukraus sektoriaus produkto, melasos, importo įgyvendinimo taisykles