2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 962/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą