Zadeva C-432/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 2. novembra 2009 – Airfield NV proti Agicoa Belgium BVBA