Rådets beslut (EU) 2020/788 av den 9 juni 2020 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina