Sklep Sveta (EU) 2020/788 z dne 9. junija 2020 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino