2001 m. gegužės 18 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 56/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)